Reisvoorwaarden Exploring Colombia

Home Reisvoorwaarden Exploring Colombia

Voor de reizen die door Exploring Colombia worden uitgevoerd zijn de onderstaande reisvoorwaarden van toepassing.

Algemeen

Voor reserveringen gemaakt bij en door Exploring Colombia, in samenwerking met één van haar buitenlandse partners uitgevoerde reis, gelden onderstaande algemene reisvoorwaarden.

Artikel 1. Begrippen

De reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

De reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.

Artikel 2. Totstandkoming reisovereenkomst

De boeking bij Exploring Colombia kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Een schriftelijke boeking geschiedt en wordt geacht bindend te zijn door middel van de toezending of afgifte van een ondertekende boekingsbevestiging. Een telefonische boeking is eveneens mogelijk en wordt geacht bindend te zijn wanneer u als reiziger naast de boekingsinstructies uw naam en adres heeft opgegeven. U bent als reiziger verplicht relevante persoonlijke omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis, bij de boeking kenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld ziekte, handicaps, allergieën, algehele conditie etcetera.

Artikel 3. Betaling en reissom
1. Binnen enkele dagen, na de totstandkoming van de reisovereenkomst, ontvangt u een boekingsbevestiging in de vorm van een factuur. Mocht u binnen 10 werkdagen nog geen factuur hebben ontvangen, dan dient u zelf contact op te nemen met Exploring Colombia.
2. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 40% van de totale reissom te worden voldaan, vermeerderd met de prijs van de vliegtickets. Betaling dient plaats te vinden binnen 5 werkdagen na de factuurdatum. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij zeer exclusieve accommodaties (die alleen middels een vooruitbetaling bij boeking vast te leggen zijn) of bij speciale aanbiedingen, kan een afwijkende aanbetaling gelden. Dit zal vooraf duidelijk kenbaar worden gemaakt.
3. De resterende reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom onmiddellijk te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kan – na eenmalige herinnering – de reisovereenkomst door Exploring Colombia worden geannuleerd. De daarvoor verschuldigde annuleringskosten worden bij u als reiziger in rekening gebracht, waarbij het reeds betaalde deel van de reissom zal worden verrekend met de kosten van de annulering.
Artikel 4. Verzekering
Exploring Colombia stelt voor elke reis een reisverzekering verplicht. Een annuleringsverzekering wordt uitdrukkelijk aanbevolen.
Artikel 5. Annulering door reiziger

Annulering van een reis door u als reiziger dient direct telefonisch en vervolgens per aangetekend schrijven te worden kenbaar gemaakt aan Exploring Colombia, waarbij de datum van het poststempel als annuleringsdatum geldt. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd

a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets, cruises, autohuur, bijzondere diensten zoals nationale parken en culturele of sportevenementen kan een afwijkende annuleringsregeling gelden.
► Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.

Het sluiten van reisbagage-, reisongevallen- en ziektekostenverzekering gedurende de reis is verplicht. Het sluiten van een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen. Desgewenst kan de reisorganisator bemiddelen bij het afsluiten van deze verzekeringen.

Artikel 6. Annulering door de reisorganisator
Exploring Colombia kan zich genoodzaakt zien een reis te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens de reis. In het geval van annulering van een reis verplicht Exploring Colombia zich tot directe kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen aan u als reiziger.

Bij annulering van een reis door Exploring Colombia kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot van de reiziger, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In annuleringsgevallen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies, aanbetalingen, visumkosten, vaccinaties, etcetera.

Exploring Colombia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de reiziger, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan de eigen grove schuld of opzet van de medewerkers van Exploring Colombia zelf. De aansprakelijkheid voor de schade, kan overeenkomstig dit artikel nooit meer dan driemaal de reissom bedragen. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de reisorganisator niet.

Artikel 7.Wijzigingen in het reisprogramma
1. Bijzondere (lokale) omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reis kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis kleine dan wel substantiële aanpassingen moeten worden gedaan in het reisprogramma. Dit kunnen wijzigingen zijn in bijvoorbeeld vervoer en/of accommodatie. Exploring Colombia zal de reiziger direct in kennis stellen van deze wijzigingen met opgaaf van redenen.
2. Exploring Colombia doet u als reiziger waar mogelijk een alternatief aanbod, waarbij dit aanbod minstens gelijkwaardig dient te zijn én in het belang van de voortzetting van de reis. Exploring Colombia zal de reiziger zoveel mogelijk tegemoet proberen te komen in zijn/haar wensen en behoeften.
3. U kunt eventuele wijzigingen (eveneens wijzigingen in reissom) afwijzen, maar slechts dan wanneer er geen redelijk alternatief voor handen is en de wijziging voor u tot verstrekkende gevolgen heeft geleid. Bij een afwijzing kan Exploring Colombia de reisovereenkomst opzeggen, waarbij de bovengenoemde annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. De afwijzing dient bij Exploring Colombia binnen 3 werkdagen na ontvangst van de wijziging kenbaar gemaakt te worden.
LET OP: Binnen 10 dagen voor aanvang van de reis geldt hiervoor 1 werkdag. Hierna heeft Exploring Colombia het recht de reisovereenkomst onmiddellijk te annuleren. U heeft hierbij recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom. Bij wijziging tijdens de reis heeft de reiziger recht op teruggave van het evenredige deel van de reissom. Indien Exploring Colombia door de wijziging geld bespaart, heeft u als reiziger recht op het bedrag van die besparing.
Artikel 8. Reisdocumenten
U dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals paspoort en eventueel vereiste visa. Indien u als reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een (geldig) document, komen alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de uzelf. De reiziger wordt geacht zelf op de hoogte te zijn van bepalingen inzake reisdocumenten ter plaatse.

1. U dient bij vertrek en gedurende uw reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen/vaccinaties en (internationaal) rijbewijs (bij selfdrive). U als reiziger dient de door Exploring Colombia verstrekte algemene informatie hieromtrent op juistheid te controleren bij instanties die daaromtrent uitsluitsel kunnen geven. Wanneer het hiervoor gestelde door u niet wordt nageleefd en u de reis daardoor niet of niet geheel kunt maken, komen de kosten met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van u als reiziger.

2. Gedurende de gehele reis dient u in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringskosten op redelijke wijze zijn gedekt.

3. Exploring Colombia stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van u als reiziger, mits volledige betaling van de reis heeft plaatsgevonden

Artikel 9. Klachten

De correctheid van de uitvoering van de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats en omstandigheden waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zover mogelijk op de plaats van bestemming, waar de reden tot klacht ontstond, schriftelijk te worden ingediend bij de reisorganisator of haar vertegenwoordiger.

Artikel 10.  Hulp en bijstand

1. Exploring Colombia is naar gelang de omstandigheden verplicht u als reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Exploring Colombia zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Exploring Colombia bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht. Voor u als reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

3. U bent als reiziger verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Exploring Colombia ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en overmacht

1. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is Exploring Colombia verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Exploring Colombia is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp u bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Exploring Colombia of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

2. Exploring Colombia zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan tengevolge van de hieronder vermelde omstandigheden:
a. oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, staking, uitsluiting, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen.
b. maatschappelijke ontwrichting tengevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
c. fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen wanneer deze derden géén werknemers zijn van Exploring Colombia of niet rechtstreeks door Exploring Colombia zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

3. De aansprakelijkheid van Exploring Colombia voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten. Evenmin is Exploring Colombia aansprakelijk voor schades die krachtens het van toepassing zijnde geschreven of ongeschreven Internationaal Recht zijn uitgesloten.

4. De aansprakelijkheid van Exploring Colombia per reiziger wegens overlijden van de reiziger of het ontstaan van fysiek en psychisch letsel, zal nimmer hoger kunnen zijn dan eenmaal de reissom per persoon.

5. De aansprakelijkheid voor alle overige schades zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan 50% van de reissom per persoon.

6. Exploring Colombia is nooit aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bagage en reisbescheiden.